Kwaliteit, toezicht en handhaving

Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op de basisregistraties. Daarom is transparantie over de kwaliteit van gegevens belangrijk. Dat doen we via een kwaliteitsregime van geobasisregistraties. Dit bestaat uit drie componenten: kwaliteitszorg, toezicht en handhaving. Dit systeem is erop gericht om afnemers te kunnen (blijven) voorzien van bruikbare geodata. Dat houdt in dat knelpunten in de gerealiseerde gegevenskwaliteit vroeg in het proces worden geïdentificeerd en opgelost. Dit doen we door met bronhouders jaarlijks kwaliteitsprioriteiten af te spreken. Formeel toezicht vormt daarbij het sluitstuk.

Hoe pakken we het aan?

De ambitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om maximaal te faciliteren bij het realiseren van de gegevenskwaliteit waar gebruikers behoefte aan hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsdashboards, monitors en een driejaarlijkse audit op de centrale voorzieningen.

Kwaliteitszorg, toezicht en handhaving van de BAG, BGT, BRO, BRT en BRK worden de komende jaren steeds meer in lijn met elkaar gebracht. In deze eerste fase ligt de focus op de BAG, BGT en BRO.

 

 

Systeem van kwaliteitsborging

Onze aanpak om kwaliteit te waarborgen.

> Systeem van kwaliteitsborging

 

Jaarcyclus kwaliteit

Binnen het kwaliteitsregime wordt gewerkt met een vaste jaarcyclus gebaseerd op het jaarplan.

> Jaarcyclus kwaliteit

 

 

 

ENSIA-zelfevaluatie

Zelfevaluatie is onderdeel van het vierstappenmodel, hierbij staat gegevenskwaliteit centraal.

> ENSIA-zelfevaluatie

 

Kwaliteitsprioriteiten

In het jaarplan staan kwaliteitsonderwerpen waar bronhouders met voorrang aan werken.

> Kwaliteitsprioriteiten


 

 

 

Beoordeling door toezichthouder

Bronhouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg. De toezichthouder beoordeelt in hoeverre de bronhouder in controle is. In het kader van een optimale samenwerking tussen bronhouder en toezichthouder vind je hier een samenvatting van de manier van beoordelen.

> Beoordeling door toezichthouder

Documenten

De meest relevante documenten over kwaliteitszorg,
toezicht en handhaving vind je hieronder:

> Jaarplan Kwaliteit BGT 2024

>Jaarplan Kwaliteit BAG 2024

Resultaten ENSIA

In een online dashboard zijn de ENSIA-scores van 2019 tot en met 2023 opgenomen. 

> Resultaten ENSIA

 

 
 
 
 
Cookie-instellingen