Update project Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden

27-03-2024

Ook in het project Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden zetten we bij het programma Zicht op Nederland - Datafundament nieuwe stappen. De komende tijd werken we aan de besluitvorming rond het realiseren van een eerste basisversie met bijbehorende API. Daarnaast verkennen we de zogenoemde reglementsgrenzen van de waterschappen, zodat hierover heldere afspraken kunnen komen.

Samen met Kadaster, Geonovum, het ministerie van BZK en andere partijen werken we binnen het programma Zicht op Nederland-Datafundament (ZoN-DF) aan de basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden. Deze moet het mogelijk maken om de begrenzing van bestuurlijke gebieden, zoals die van gemeenten en waterschappen, betrouwbaar en in samenhang te ontsluiten. Betrouwbare data van deze gebiedsgrenzen is van belang voor maatschappelijke vraagstukken waarin bestuurlijke verantwoordelijkheden een rol spelen. Daarbij gaat het om waar iets kan, mag of moet en waar niet.

“De afgelopen paar jaar heeft er al veel vooronderzoek plaatsgevonden”, vertelt Jense Wiersma. Hij is projectleider Bestuurlijke Gebieden bij het programma ZoN-Datafundament. “Het Kadaster heeft ook al een eerste API Bestuurlijke Gebieden gerealiseerd in het kader van de Omgevingswet. Bestuurlijke begrenzing speelt namelijk een belangrijke rol in het proces van vergunningaanvragen. We hebben onlangs in een pilot getest hoe de data van bestuurlijke gebieden federatief kan worden verbonden met data over de bijbehorende bevoegd gezagen. Uitgangspunt hierbij is de verschillende soorten data elk op de meest geëigende plaats bij te houden en gericht met elkaar te verbinden. Daardoor kan een eenduidig en goed onderhoudbaar totaalbeeld ontstaan. De resultaten uit deze eerste periode vormen de basis voor het werk dat we nu willen voortzetten in het kader van het programma ZoN-Datafundament. We willen de sprong maken naar een toekomstvaste basisvoorziening die goed geborgd is, en niet alleen inzicht geeft in de meest recente situatie, maar ook historie gaat opbouwen.”

Basisversie

Op dit moment wordt daarom gewerkt aan de besluitvorming voor de realisatiefase van de eerste basisversie van de Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden, ook wel minimum viable product of MVP genoemd. Jense: “Om het project beheersbaar te houden en zo vroeg mogelijk waarde te kunnen bieden, willen we zo snel mogelijk de meest essentiële basisfunctionaliteiten en borging kunnen bieden. Hierbij hoort ook de doorontwikkeling van de API Bestuurlijke Gebieden. Daarna is gefaseerde uitbouw op basis van aanvullende wensen in een volgende versie mogelijk. Daarom voeren we gesprekken met de belangrijkste betrokkenen over hun rol in de ontwikkeling en de vaststelling van de benodigde functionaliteiten van de voorziening. Daarbij zoeken we gericht naar synergie tussen overheidsprogramma’s. Zo gaan we met het Digitaal Stelsel Omgevingswet in gesprek over hun behoeften en rol in de ontwikkeling van de basisvoorziening bestuurlijke gebieden. Ook houden we rekening met bredere kaders zoals het Federatief datastelsel en de Europese High Value Data, zodat de data nog beter stromen.”

Reglementsgrenzen

De tweede stap die gezet wordt in het project is te onderzoeken of in de toekomst ook de reglementsgrenzen van de waterschappen via de basisvoorziening ontsloten zouden kunnen worden. “De reglementsgrens is de formele beheergrens van een waterschap zoals die is vastgelegd in het reglement van bestuur voor het waterschap”, legt Jense uit. “Dit is erg relevant voor regelgeving en vergunning in waterschappen. Deze reglementsgrens is tot nu toe nog niet laagdrempelig verkrijgbaar en is een waardevolle toevoeging. De administratieve grenzen van waterschappen die worden gebruikt bij verkiezingen, zijn al wel toegankelijk.”

Bekijk ook

 
 
 
Cookie-instellingen