Adviesrapport financiering NGII

Om de meerjarenvisie Zicht op Nederland te kunnen realiseren, zijn goede afspraken nodig over de financiering van de Nationale Geo-informatie Infrastructuur (NGII). De huidige financiële afspraken stammen nog grotendeels uit de jaren 2008 tot en met 2010. Het Beraad voor Geo-informatie heeft een robuuste financiering van de NGII in haar visie als belangrijkste conditie voor succes benoemd. Daarom heeft het GI-beraad een advies gevraagd aan ABDTOPConsult over een meerjarenbegroting en passende financieringssystematiek voor de NGII.

ABDTOPConsult heeft het advies 'Naar een goed geodata-ecosysteem- de (financiële) uitdagingen in kaart gebracht' opgeleverd. Daarvoor is een brede verkenning gedaan onder partijen bij het Rijk, medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen. Financieel adviesbureau Improven heeft ter ondersteuning van het werk van ABDTOPConsult het rapport 'Opstellen meerjarenbegroting NGII' opgeleverd.

Hoofdlijnen rapport ABDTOPConsult

De onafhankelijke onderzoekers concluderen dat de economische en maatschappelijke baten van een versterking en doorontwikkeling van de NGII hoog zijn. Een goede geodata-infrastructuur is cruciaal voor het kunnen aanpakken van maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Alle betrokken partijen, zowel gebruikers als aanbieders van geo-informatie, zijn daarom voorstander van het op orde brengen en het versterken van het ruimtelijke ‘datafundament’. Intensieve betrokkenheid van beleidsdepartementen en medeoverheden (de vraagkant) is hierbij hard nodig. Dit is in lijn met de voorgestelde aanpak in de meerjarenvisie Zicht op Nederland.

ABDTOPConsult constateert verder dat de financiering die vanuit verschillende bronnen wordt ingezet voor de NGII, beter in beeld moet worden gebracht om in het Beraad voor Geo-informatie het gesprek over inhoud te koppelen aan geld. Het ligt voor de hand dat de overheid de kosten van de NGII dekt omdat zij een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid heeft voor het op orde houden en doorontwikkelen van de NGII. Opendata-beleid, economische overwegingen en technologische ontwikkelingen vormen dwingende redenen om gebruikers geen bijdrage te (gaan) vragen in de kosten. Ten slotte constateert ABDTOPConsult dat voldoende middelen nodig zijn voor het op orde houden van de basis en voor de noodzakelijke vernieuwing en doorontwikkeling naar een datafundament.

 

 
 
 
Cookie-instellingen